Nant Gwrtheyrn
telephone 01758 750334 _     telephone [email protected]
A
A
A
English : Directors
Chwilio          
Help / Cymorth

Twitter Logo Trydar

Ymddiriedolwyr

Mae gan Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn hyd at 11 o Gyfarwyddwyr sydd yn wirfoddolwyr ac yn cyfarfod bob chwarter i gadw llygad ar weithgareddau’r ganolfan. Y Cyfarwyddwyr presennol yw:

1) Y Meddyg Carl Clowes - Sylfaenydd

Sefydlydd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn yn 1978 tra ym mhractis meddygol ym Mro`r Eifl. Cadeirydd yn ystod y cyfnod ffurfiol a phellach yn Llywydd yr Ymddiriedolaeth. Ef oedd Cadeirydd sylfaenol Antur Aelhaearn, y gymdeithas gydweithredol gymunedol gyntaf yng ngwledydd Prydain yn 1974. Ef hefyd oedd Cadeirydd sylfaenol Dolen Cymru, y perthynas arbennig rhwng Cymru a Lesotho a sefydlwyd yn 1985. Bellach, yn Llywydd am Oes yr elusen honno ac yn Is-gennad Lesotho yng Nghymru. Yn 2009, fe`i gydnabuwyd gydag anrhydedd sifil ucha`r wlad sef `Member of the Most Loyal Order of Ramatseatsana`. Yn aelod o`r Orsedd, fe`i anrhydeddwyd gydag Urdd y Derwyddon am "ei wasanaeth lleol, cenedlaethol a rhyngwladol". Y mae ganddo ddiddordeb o hyd yn ei faes arbennigol sef `iechyd cyhoeddus` a mae `e wedi ei anrhydeddu fel Cymrawd Iechyd Cyhoeddus, Coleg Brenhinol y Ffisigwyr. Mae`n aelod cyfredol o Fwrdd, Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Eisiau gwybod mwy am Y Meddyg Carl Clowes? Mynnwch gopi o'i hunangofiant yma: http://www.nantgwrtheyrn.org/siop/super-furries-prins-seeiso-miss-siberia---a-fi

2) Jeff Williams Jones – Cadeirydd

Ymgynghorydd a hyfforddwr ar faterion rheoli yw Jeff Williams-Jones. Sefydlodd ei gwmni ymgynghorol yn 2003 yn canlyn dros 20 mlynedd o redeg ei fusnes mewnforio a dosbarthu. Ymunodd fel aelod o'r Bwrdd dros ddeg mlynedd yn ôl a penodwyd ef yn Gadeirydd yn 2007. Mae'n byw ym Mharadwys, Ynys Môn, gyda'i bartner Nona.

3) Huw Jones - Dirprwy Gadeirydd

Huw Jones oedd Prif Weithredwr S4C rhwng 1994-2005. Yn ystod y 25 mlynedd cyn hynny, roedd yn un o sylfaenwyr cwmnïau Barcud , Teledu’r Tir Glas a Sain. Ar hyn o bryd, mae’n Gadeirydd Portmeirion Cyf; yn Is-Gadeirydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru, yn aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg ac yn Gadeirydd “Cyfle”, sef cwmni hyfforddi diwydiannau’r Cyfryngau Creadigol. Mae’n byw yn Llandwrog, Gwynedd.

4) Phyllis Ellis - Ysgrifennydd

Pennaeth Ysgol wedi ymddeol ydi Phyllis Ellis, cyn iddi ddechrau gweithio fel Swyddog Ymchwil i Dafydd Wigley A.S. Mae’n Gadeirydd mudiad Cefn, yn Gadeirydd Cyngor Cymuned Llanddeiniolen, yn aelod o Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Penisarwaun a Chadeirydd Pwyllgor Rheoli Neuadd Penisarwaun. Yn ogystal â bod yn aelod o Gyngor yr Eisteddfod Genedlaethol, bu’n Is Gadeirydd Pwyllgor y Dysgwyr ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2005 a bu’n Gadeirydd Pwyllgor Apel Penisarwaun tuag at Eisteddfod yr Urdd 2011. Mae Phyllis wedi bod yn aelod o Fwrdd Rheoli Nant Gwrtheyrn ers 1990.

5) Clive Wolfendale - Trysorydd

Ymunodd Clive Wolfendale â Bwrdd Nant Gwrtheyrn yn 2003, wedi iddo fynychu cwrs i ddysgu Cymraeg yno. Ym mis Medi 2009, apwyntiwyd ef yn Brif Weithredwr CAIS, sef yr Asianataeth Cyffuniau ac Alcohol yng Nghymru wedi iddo ymddeol fel Prif Gwnstabwl dros dro gyda Heddlu Gogledd Cymru. Mae’n aelod o Fwrdd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Cadeirydd Fforwm Lleihau Niwed gan Alcohol yng Ngogledd Cymru a Chyfarwyddwr ac Ysgrifennydd Cwmni Elusennau Cyffuriau ac Alcohol yng Nghymru. Mae Clive hefyd yn ymddiddori mewn cerddoriaeth ac mae’n Gyfarwyddwr Band Tref Llandudno.

6) Phyl Brake

Mae Phyl Brake yn gweithio yn Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Aberystwyth lle mae’n arwain rhaglen ymchwil Canolfan Cymraeg i Oedolion Canolbarth Cymru. Dros y blynyddoedd mae Phyl wedi ysgrifennu llawer o gwrslyfrau dysgu Cymraeg ar bob lefel – o gyrsiau i ddechreuwyr pur hyd at gyrsiau gloywi iaith i siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf – ond Ieithyddiaeth, yn enwedig Ieithyddiaeth Gymdeithasegol neu Sosioieithyddiaeth, yw ei brif ddiddordeb.

7) Liz Saville Roberts

Mae Liz Saville Roberts yn rhedeg Canolfan Sgiliaith, sy'n hyrwyddo'r Gymraeg fel sgil alwedigaethol mewn ysgolion a cholegau ledled Cymru. Mae hefyd yn Gynghorydd Sir ar Gyngor Gwynedd. Yn wreiddiol o Lundain, mae hi ai'i theulu yn byw ym Morfa Nefyn. Mae hi wedi dysgu Cymraeg wedi iddi ddilyn cwrs gradd mewn ieithoedd Celtaidd. Mynychodd Liz gwrs Cymraeg yn y Nant yn Nhachwedd 1983 - adeg heb na thrydan na lon darmac i'r pentref.

8) Berwyn Evans

Mae Berwyn Evans yn adeiladydd; wedi graddio gyda’r Chartered Institute of Building. Ar ôl troi’n ddeugain oed, dechreuodd astudio gyda’r Brifysgol Agored gan ennill gradd chwe mlynedd yn ddiweddarach. Mae Berwyn wedi bod yn ymddiriedolwr er y dyddiau cynnar atgyweirio’r pentref. Er y bu bwlch yn ei amser fel Ymddiriedolwr, ail ymunodd tair blynedd yn ôl a mae wedi ymgymryd â’r swydd o Glerc y Gwaith tros gyfnod ail adnewyddu diweddaraf. Mae’r Nant yn curo yn agos iawn at ei galon.

9) Gareth Jones A.C

Dychwelodd Gareth Jones i’r Trydydd Cynulliad yn 2007 fel yr Aelod dros sedd newydd Aberconwy, ar ôl bod yn Aelod dros Gonwy yn y Cynulliad Cenedlaethol Cyntaf rhwng 1999 a 2003. Yn ystod ei yrfa, mae wedi dal nifer o swyddi; ef oedd llefarydd a Gweinidog yr Wrthblaid dros Addysg a Chadeirydd y Pwyllgor Addysg. Ar hyn o bryd, mae’n Gadeirydd Pwyllgor Menter a Dysgu’r Cynulliad ac mae hefyd yn aelod o Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2. Mae Gareth yn gyn-Bennaeth ysgol ac ymgynghorydd addysg ac mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys addysg, cyfiawnder cymdeithasol a’r Gymraeg. Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau chwarae golff.

10) Gwenda Griffith

Mae Gwenda yn un o brif gynhyrchwyr rhaglenni teledu annibynnol yng Nghymru. Sefydlodd ei chwmni Fflic yn 1982 ar gychwyn S4C. Dros ddeng mlynedd ar hugain mae Fflic wedi cynhyrchu rhaglenni ardderchog a chofiadwy ar gyfer plant, dysgwyr a rhaglenni ffordd o fyw o’r safon uchaf ar gyfer y gynulleidfa gyffredinol. Cyfrannodd at ddau lyfr a gyhoeddwyd i gyd-fynd â’i chyfresi ar bensaernïaeth Gymreig. Yn 2002 derbyniodd wobr arbennig Cymraes y Flwyddyn yn y Cyfryngau ac mae hefyd yn un o ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth Ddarlledu Gymreig. Mae Gwenda a Fflic yn dal i gyfrannu cynnwys yn rheolaidd I S4C ac mae’r cwmni bellach yn un o gwmnïau Boom Cymru. Magwyd Gwenda yng Nghorwen aeth i Ysgol Ramadeg y Merched yn y Bala a graddiodd ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Mae ganddi ddau o blant - Dylan a Beca.


Datblygwyd ganblahdblah
Rhif y Cwmni 03865538, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 6NL
01758 750 334
Share Mae hyn yn
Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.