Nant Gwrtheyrn
telephone 01758 750334 _     telephone [email protected]
A
A
A
Chwilio          
Help / Cymorth

Twitter Logo Trydar

 TitleDescriptionCost 
Y Treigladur / The Mutations Map
Y Treigladur / The Mutations Map
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Tabl Treigladau maint A4 wedi'i lamineiddio ar y ddwy ochr yn rhestru treigladau, nodi rheolau a chynnig enghreifftiau.

An A4 mutations table laminated on both sides. It lists the mutations, identifies the rules and provides examples
£2.99 More Details
The Welsh Learners Dictionary Pocket/Poced
The Welsh Learners Dictionary Pocket/Poced
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
A new, mini edition of the Welsh Learner's Dictionary by a renowned tutor of the Welsh Language among adult learners, comprising 10,000 Welsh words and phrases and pronunciation guidelines for use in evening classes and schools, and by tourists wishing to understand, speak or write everyday Welsh. First published in February 2002.

Argraffiad newydd, bychan, o eiriadur i Ddysgwyr Cymraeg gan diwtor oedolion cydnabyddedig, yn cynnwys 10,000 o eiriau a dywediadau Cymraeg a chanllawiau ynganu; ar gyfer dosbarthiadau nos, ysgolion ac ymwelwyr sy'n dymuno deall, siarad neu ysgrifennu Cymraeg bob-dydd. Cyhoeddwyd gyntaf Chwefror 2002.
£3.95 More Details
Welsh on the Wall Poster
Welsh on the Wall Poster
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Welsh on the Wall - Poster mawr. Dysgwch gymraeg wrth edrych ar y wal! Wedi ei gyhoeddi gan Y Lolfa.

Welsh on the Wall - Large Poster. Learn Welsh just by looking at the wall! Published by Y Lolfa.
£4.95 More Details
Y Geiriau Lletchwith
Y Geiriau Lletchwith
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Ailargraffiad o restr gynhwysfawr a defnyddiol o eiriau Cymraeg lletchwith ac afreolaidd, yn enwau ac ansoddeiriau, berfau a berfenwau sy'n aml yn peri i ysgrifenwyr betruso'n ynghylch sillafiad, acenion a chysylltnodau. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1997.

A second edition of a comprehensive and useful list of irregular and awkward words in Welsh, being nouns and adjectives, verbs and adverbs which often cause writers hesitation relating to spelling, accents and hyphens. First published in 1997.
£5.95 More Details
Pa Arddodiad?
Pa Arddodiad?
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Llyfryn diddorol yn cynnwys rhestr gynhwysfawr a defnyddiol o arddodiaid Cymraeg sy'n aml yn peri anhawster i ysgrifenwyr Cymraeg. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf Gorffennaf 2000.

A highly interesting booklet comprising a comprehensive and useful list of Welsh prepositions which often cause writers difficulty. Reprint; first published in July 2000.
£5.99 More Details
The Welsh Learners Dictionary
The Welsh Learners Dictionary
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
A Welsh-English, English-Welsh dictionary for Welsh learners, ideal for evening classes, schools and tourists, comprising over 20,000 words and phrases, pronunciations, mutations and grammatical explanations, words in context and place-names. First published in 1998.

Geiriadur Cymraeg-Saesneg, Saesneg-Cymraeg delfrydol ar gyfer dysgwyr dosbarth nos ac ysgol yn ogystal ag ymwelwyr, yn cynnwys dros 20,000 o eiriau ac ymadroddion, esboniadau ar ynganu, treigladau a gramadeg, geiriau yn eu cyd-destun ac enwau lleoedd. Cyhoeddwyd gyntaf ym 1998.
£6.95 More Details
What's the word for... / Beth yw'r gair am...
What's the word for... / Beth yw'r gair am...
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Geiriadur darluniadol Cymraeg-Saesneg/Saesneg-Cymraeg yn cynnwys dros 1,500 o eiriau, gyda chymorth i ddysgwyr y Gymraeg gyda threigladau, ynghyd ag adrannau yn cyflwyno'r amser, anifeiliaid, bwyd, chwaraeon, dillad a rhannau'r corff; i blant 7-11 oed. Cyhoeddwyd gyntaf Mai 2002.

An illustrated Welsh-English/English-Welsh dictionary comprising over 1,500 words, with help with mutations for Welsh learners, together with sections presenting the time, animals, food, sports, clothes and parts of the body; for 7-11 year-old children. First published in May 2002.
£6.99 More Details
Y Treigladur
Y Treigladur
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Argraffiad newydd o restr o eiriau Cymraeg sy'n achosi treiglad, a chrynodeb o'u prif reolau, ynghyd ag eglurhad o'r termau gramadegol a ddefnyddir. Cyhoeddwyd yr argraffiad cyntaf ym 1993.

A new edition of an alphabetical list of Welsh words that cause a mutation, and a summary of the main rules of mutation, together with an explanation of the grammatical terms used. First edition published in 1993.
£7.99 More Details
Y Llyfr Ansoddeiriau
Y Llyfr Ansoddeiriau
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Cyfrol yn dynodi gwahanol ffurfiau'r ansoddair Gymraeg. Arf defnyddiol ar gyfer holl ddefnyddwyr yr iaith. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2005.

An useful volume introducing the different forms of the Welsh adjective; for all users of the Welsh language. Reprint; first published in 2005.
£7.99 More Details
Y Thesawrws Cymraeg
Y Thesawrws Cymraeg
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Argraffiad newydd maint poced o'r Thesawrws Cymraeg yn cynnwys dros chwe mil o eiriau a thros ddeugain mil o gyfeiriadau at gyfystyron ac ystyron croes. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1993.

A new, pocket size edition of a Welsh thesaurus comprising over 6,000 words and over 40,000 references to synonyms and antonyms. First published in 1993.
£7.99 More Details
Iawn Bob Tro
Iawn Bob Tro
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Daw’r llyfr bach hwn i ben ag ymarfer o 120 llinell fer. Os gallwch gwblhau hwn yn llwyddiannus, gallwch ysgrifennu Cymraeg yn iawn.

Yng nghorff y llyfr ymdrinir â rhai materion ieithyddol, gan ganolbwyntio ar wendidau a welir heddiw oherwydd sefyllfa’r Cymro, ond gwendidau y gellir eu cywiro i gyd, dim ond arfer ychydig o synnwyr.

This little book comes to an end with the exercise of 120 short lines. If you can successfully complete this, you can write Welsh correctly.

The body of the book deals with some language issues, focusing on weaknesses existing today because of the situation of a Welshman, but weaknesses can all be corrected. just use a little common sense.
£8.00 More Details
Hands-free Welsh
Hands-free Welsh
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Dechreuwch ddysgu Cymraeg heddiw trwy wrando ar eiriau, ymadroddion a sgyrsiau go-iawn. Gallwch chwarae'r ddau CD yn y car, ar y traeth - neu gartref yn y bath! Mae'n hwyl - ac mae'n effeithiol. Addas ar gyfer dechreuwyr neu ddysgwyr sydd am wella'u hynganiad. Mae'r cwrs hefyd yn cynnwys llyfryn 56 tudalen.

Start learning Welsh today by listening to words, phrases and conversations in real, spoken Welsh. Play the 2 CDs in the car, on the beach - or in the bath at home! It's fun - and it's effective. Suitable for absolute beginners or any learners who want to perfect their pronunciation. The course includes a 56 page booklet.
£9.95 More Details
Y Llyfr Berfau
Y Llyfr Berfau
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Cyfrol ddwyieithog yn cynnwys rhediadau llawn dros fil o ferfau Cymraeg a fydd yn gaffaeliad i'r dysgwr a'r Cymro Cymraeg fel ei gilydd. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 1995.

A bilingual volume containing a comprehensive list of the inflected forms of Welsh verbs which will serve as an useful reference book for Welsh speakers and learners of the Welsh language. Reprint; first published in 1995.
£9.99 More Details
Canllawiau Ysgrifennu Cymraeg
Canllawiau Ysgrifennu Cymraeg
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Cyfeiriadur newydd er mwyn hwyluso'r defnydd o'r iaith Gymraeg mewn gwaith a swyddfa, ysgol, coleg a chartref. Cymar hwylus a buddiol i Canllawiau Iaith a Chymorth Sillafu. Cyhoeddwyd gyntaf yn Chwefror 1998.

A new directory aimed at facilitating the use of the Welsh language at work, school and college, and at home. A useful companion to Canllawiau Iaith a Chymorth Sillafu. First published in February 1998.
£14.99 More Details
Welsh for Parents
Welsh for Parents
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Cyfres o 3 CD gyda llyfr o ymarferion. Mae'r cwrs ar gyfer dechreuwyr i helpu rhieni, neiniau a theidiau sydd eisiau siarad ychydig o Gymraeg bob dydd ar yr aelwyd, yn enwedig gyda'r plant. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2011.

A 3 CD course for Welsh language learners with clear, easy-to-use practice book. An ideal course for beginners to learn the language with confidence with your children in the home. Reprint; first published in 2011.
£19.95 More Details
Scrabble Yn Gymraeg
Scrabble Yn Gymraeg
Adnoddau dysgwyr/For Welsh Learners
Fersiwn iaith Gymraeg o'r gêm Scrabble a werthwyd drwy Brydain yn gyntaf yn 1955; ceir 105 o deils pren, 4 rhesel bren, a bwrdd chwarae o ansawdd da. Cyhoeddwyd yn wreiddiol ym Medi 2005.

A Welsh-language version of the famous Scrabble game (first sold in Britain in 1955); the game includes 105 wooden tiles, 4 wooden racks, and a quality playing board. First published in September 2005.
£25.99 More Details


Datblygwyd ganblahdblah
Rhif y Cwmni 03865538, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 6NL
01758 750 334
Share Mae hyn yn
Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.