Nant Gwrtheyrn
telephone 01758 750334 _     telephone [email protected]
A
A
A
English : How To Book
Chwilio          
Help / Cymorth

Twitter Logo Trydar

Sut i Archebu Cwrs Dysgu Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn

Y Broses Archebu:

Gellwch archebu ar-lein drwy glicio ar Archebwch Nawr gyferbyn â’r cwrs rydych am ei fynychu a hynny ar bob tudalen gwrs unigol. Neu gellwch lawrlwytho ac argraffu ein ffurflen archebu a’i hanfon at Nant Gwrtheyrn gyda’ch taliad. Gellwch hefyd gysylltu â Swyddfa Nant Gwrtheyrn.
Rhaid archebu lle ar gwrs o leiaf 3 wythnos cyn diwrnod cyntaf y cwrs.Thoughtful man

Gofalwch eich bod wedi dewis cwrs ar y lefel gywir cyn archebu lle

Os ydych chi’n archebu lle ar-lein, fe dynnir cost lawn y cwrs o’ch cerdyn credyd/debyd ar unwaith. Byddwch yn derbyn neges awtomatig yn cadarnhau'r taliad ac wedyn byddwch yn derbyn cadarnhad trwy'r post o fewn 7 diwrnod gwaith.
Os byddwch chi’n archebu drwy’r post dylid anfon blaendal o 25% o gost lawn y cwrs gyda’ch ffurflen archebu. Ni fedrwn brosesu eich archeb heb flaendal. Nid oes modd hawlio’r blaendal yn ôl os na fyddwch yn dod ar y cwrs.


Rhaid talu'r 75% sy’n weddill pythefnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs.


Os ydy'ch cyflogwr yn talu am y cwrs bydd Nant Gwrtheyrn yn anfonebu eich cyflogwr am y gost lawn.


Mae’r swm ddyledus yn daladwy ar y dyddiad a nodir ar eich anfoneb.

Canslo Cwrs

Mae angen o leiaf 6 o bobl ar y cwrs er mwyn medru cynnal cwrs Cymraeg i Oedolion.


Os oes rhaid i Nant Gwrtheyrn ganslo cwrs rhoddir gwybod i chi bythefnos cyn diwrnod cyntaf y cwrs. Dan yr amgylchiadau hyn bydd eich blaendal yn cael ei ad-dalu NEU gellwch ddod ar gwrs arall tebyg o fewn 12 mis.


Os ydych chi’n penderfynu canslo cwrs cewch ddewis trosglwyddo eich archeb a’ch blaendal i gwrs arall tebyg o fewn 6 mis; fel arall ni fydd eich blaendal yn cael ei ad-dalu a bydd yn rhaid i Nant Gwrtheyrn godi’r ffïoedd canlynol: canslo 8 wythnos cyn diwrnod cyntaf y cwrs: 50% o’r gost lawn; canslo 4 wythnos cyn diwrnod cyntaf y cwrs: 75% o’r gost lawn; peidio â chyrraedd o gwbl neu gadael yn gynnar: 100% o’r gost lawn.

Wedi archebu eich lle ar gwrs, unai ar-lein neu trwy'r post, bydd cadarnhad yn cael ei anfon atoch trwy'r post. Dyma fydd y sicrwydd bod eich lle wedi ei gadarnhau ar y cwrs dan sylw.

Consesiynau

Cynigir gostyngiad o 5% oddi ar unrhyw gwrs iaith i aelodau Cyfeillion y Nant. Dylech nodi eich bod yn hawlio’r gostyngiad ar eich ffurflen gais.


Cynigir gostyngiad o 10% oddi ar unrhyw gwrs i unrhyw un sydd heb fod mewn gwaith llawn amser. Anfonwch dystiolaeth ddilys, e.e. cerdyn myfyriwr, tocyn bws/trên am ddim, gyda’ch ffurflen archebu os gwelwch yn dda. Dylech nodi eich bod yn hawlio’r gostyngiad ar eich ffurflen gais.


Cynigir gostyngiad arbennig o £50 oddi ar unrhyw gwrs 5 niwrnod neu £30 oddi ar unrhyw gwrs 3 diwrnod neu £20 oddi ar unrhyw gwrs penwythnos i bobl sy’n dod yn ôl i’r Nant ar gwrs yn dilyn mynychu cwrs yn ystod y 12 mis diwethaf. Dylech nodi eich bod yn hawlio’r gostyngiad ar eich ffurflen gais.

Dysgwyr Gwynedd a Môn
Ffoniwch ni (01758 750334) i holi am gynigion arbennig i drigolion lleol.

Ni ellir hawlio dau ostyngiad gyda’i gilydd.
Mae arian ar gael ar adegau i gynorthwyo pobl sy’n dioddef caledi ariannol i fynychu cyrsiau Nant Gwrtheyrn. Gellir cael manylion drwy gysylltu â staff y Swyddfa neu’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion leol.

Trefniadau’r Cyrsiau

Ar wahân i Cyn-Fynediad, Hyfedredd a Chyrsiau Atodol, mae ein cyrsiau i gyd yn dechrau ar fore Llun ac yn dod i ben ar y pnawn Gwener.Bydd Cyrsiau Cyn-Fynediad yn dechrau naill ai ar nos Wener ac yn dod i ben ar y pnawn Sul, neu’n dechrau ar fore Mercher ac yn dod i ben ar y pnawn Gwener.

Bydd Cyrsiau Hyfedredd yn dechrau naill ai ar fore Llun ac yn dod i ben ar y pnawn Mercher, neu’n dechrau ar fore Mercher ac yn dod i ben ar y pnawn Gwener.

Cyfeiriwch at yr adrannau am ein Cyrsiau Atodol i gael manylion y cyrsiau hyn.


Datblygwyd ganblahdblah
Rhif y Cwmni 03865538, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr
Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, Cymru, LL53 6NL
01758 750 334
Share Mae hyn yn
Mae’r safle yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich cyfrifiadur. Manylion pellach am sut i atal cwcis yn ein Polisi Cwcis
Rwy’n hapus gyda hyn
 

Cookies

What is a Cookie

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

NOTE : It does not know who you are or look at any of your personal files on your computer.

Why we use them

When we provide services, we want to make them easy, useful and reliable. Where services are delivered on the internet, this sometimes involves placing small amounts of information on your device, for example, your computer or mobile phone. These include small files known as cookies. They cannot be used to identify you personally.

These pieces of information are used to improve services for you through, for example:

  • recognising that you may already have given a username and password so you don’t need to do it for every web page requested
  • measuring how many people are using services, so they can be made easier to use and there’s enough capacity to ensure they are fast
  • analysing anonymised data to help us understand how people interact with our website so we can make them better

You can manage these small files and learn more about them from the article, Internet Browser cookies- what they are and how to manage them

Learn how to remove cookies set on your device

There are two types of cookie you may encounter when using our site :

First party cookies

These are our own cookies, controlled by us and used to provide information about usage of our site.

We use cookies in several places – we’ve listed each of them below with more details about why we use them and how long they will last.

Third party cookies

These are cookies found in other companies’ internet tools which we are using to enhance our site, for example Facebook or Twitter have their own cookies, which are controlled by them.

We do not control the dissemination of these cookies. You should check the third party websites for more information about these.

Log files

Log files allow us to record visitors’ use of the site. The CMS puts together log file information from all our visitors, which we use to make improvements to the layout of the site and to the information in it, based on the way that visitors move around it. Log files do not contain any personal information about you. If you receive the HTML-formatted version of a newsletter, your opening of the newsletter email is notified to us and saved. Your clicks on links in the newsletter are also saved. These and the open statistics are used in aggregate form to give us an indication of the popularity of the content and to help us make decisions about future content and formatting.